1. Mục tiêu công việc : why
  2. Nội dung công việc : what
  3. Điều kiện công việc : where, when, who
  4. Cách thức thực hiện : How
  5. Phương pháp kiểm soát : Control
  6. Phương pháp kiểm tra : Check
  7. Nguồn lực thực hiện : Man, money, material, machine, menthod

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *