I. VOCABURALY

App Merise (web, ios)

https://app.memrise.com/home/

II. READ

  1. New
  2. Tech
  3. Blog
  4. Economy

III. LISTEN

https://www.ted.com/

https://www.youtube.com/

IV. WRITE

Diary

Notebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *