1. Xây dựng thói quen:

  • Lựa chọn thói quen muốn giữ gìn
  • Lên khung thời gian cho các thói quen

2. Giữ thói quen:

  • Giữ ở mức thấp nhất để không thất bại 1 giây, 1 phút, …
  • Đánh dấu (check) hoặc suy nghĩ về nó là được.
  • Sử dụng một số app nhắc nhở: habit tracker, habity, …

3. Điều chỉnh phù hợp.

  • Thời gian
  • Thay đổi thói quen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *