1. Mục tiêu

Mục tiêu = kết quả mong muốn của một mục đích + thời hạn để thực hiện.

( Hãy tập trung chọn và thực hiện 3 mục tiêu quan trọng nhất trong năm)

2. Phân loại mục tiêu

  • Now: Trong vòng 1 tuần
  • Trước mắt: Trong vòng 1 – 2 tháng
  • Ngắn hạn: Trong vòng 1 năm
  • Trung hạn: Trong vòng 3 năm
  • Dài hạn: Trong vòng 5 năm.

3. Nguyên tắc thiết lập mục tiêu

  • Rõ ràng
  • Thách thức
  • Cam kết
  • Phản hồi
  • Độ phức tạp của công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *