MỤC ĐÍCH SỐNG

THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Bạn đã bao giờ nghĩ trong 5 năm tới mình sẽ làm gì chưa? Bạn có thấy được mục tiêu của mình vào lúc này?  Bạn có biết mình muốn đạt được gì vào cuối ngày hôm nay không? Hãy thiết lập mục tiêu cho mình ngay từ bây giờ.