THÓI QUEN

HẦU HẾT MỌI NGƯỜI GHÉT NÓI VỀ THÓI QUEN CỦA MÌNH, BỞI VÌ… NÓ VÔ CÙNG KHÓ NÓI.

Chúng ta đặt mục tiêu mà không cần kiểm tra trước những điều kiện hiện tại của chúng ta. Chúng ta hình dung mình trong một công việc mới mà không hề tìm hiểu những cách để làm được việc đó.

MỤC ĐÍCH SỐNG

KỸ NĂNG

Trong cuộc sống, con người cần có rất nhiều kỹ năng để sống, hòa nhập với cộng đồng, đóng góp cho nền kinh tế hiện đại. Ví dụ như, một cử nhân Kinh tế làm việc về quản lý thủy sản muốn thực hành nghề nghiệp tốt không chỉ cần có khả năng tổ chức quản lý mà phải có cả kỹ năng tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và cả kỹ năng giao tiếp… Trong giáo dục, người ta coi kỹ năng là một phần của thực hành và hoạt động quản lý. Kỹ năng cùng với thái độ sẽ tạo ra khả năng thực hành.